D a m o y . E - s h o p

Black silk Anine Bing camisole


Black silk camisole

by Anine Bing

With adjustable straps
135 EUR